Polityka prywatności

informacja o polityce prywatności

 

Zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 zawierającym przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (dalej "RODO"), niniejszym przekazujemy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przekazanych i/lub zebranych za pośrednictwem stron internetowych www.mbe.pl i www.mbe-franchising.pl (zwanych dalej "Stronami internetowymi").

 

 

 1. Administrator danych

 

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Stron internetowych będą przetwarzane przez  MBE Poland Sp. z o.o. w Warszawie, 02- 672, ul. Domaniewska 39A, wyłącznego licencjobiorcy marki "Mail Boxes Etc" w Polsce, w charakterze administratora danych (zwanego dalej " Administratorem" lub "MBE").

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Następujące dane osobowe dostarczone przez użytkownika (zwane dalej "Danymi osobowymi") mogą być przetwarzane za pośrednictwem Stron internetowych:

 

 • adres IP;
 • dane nawigacyjne na Stronach internetowych;
 • informacje o przeglądarce i urządzeniu;
 • informacje zbierane za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych, dostarczane przez użytkownika i -nie ujawniające jego tożsamości;
 • informacje demograficzne i inne informacje dostarczone przez użytkownika, bez ujawniania jego tożsamości;
 • informacje, które zostały zebrane w taki sposób, by nie ujawniać już tożsamości użytkownika.

 

Ponadto, następujące dane osobowe dostarczone przez użytkownika mogą być przetwarzane, jeśli użytkownik zdecyduje się na interakcję ze Stronami internetowymi:

 

www.mbe.pl

www.mbe-franchising.pl

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwa firmy, jeśli wysyłasz wiadomości do konkretnego centrum MBE poprzez nasze formularze. Tylko adres e-mail, jeśli chcesz otrzymywać biuletyn MBE.

Nazwa i adres e-mail, jeśli korzystasz z czatu.

Jeśli zakładasz konto i korzystasz z naszych usług, imię, nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, numer telefonu, numer VAT, dane Twojego konta logowania oraz wszystkie informacje związane z usługą, którą zamierzasz zakupić (np. wielkość pakietu, cena, informacje o odpowiednim adresacie).

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miasto, CV, jeśli chcesz, aby się z Tobą skontaktować w celu uzyskania informacji o tym, jak rozpocząć działalność z MBE.

Twoja lokalizacja fizyczna, jeśli zapytasz stronę internetową o centra MBE bliżej Twojej lokalizacji.

Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres i CV, jeśli chcesz się zarejestrować na nasze seminaria, warsztaty, webinaria i wydarzenia.

 

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

 

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w następujących celach:

 

 1. w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcji oferowanych przez Strony internetowe a dokładniej:

 

www.mbe.pl

www.mbe-franchising.pl

 • aby umożliwić użytkownikowi komunikację z wybranym przez niego konkretnym centrum MBE i uzyskać żądane informacje za pośrednictwem formularzy kontaktowych na Stronie (w takim przypadku dane osobowe użytkownika zostaną przesłane do wybranego centrum MBE).
 • aby rozmawiać z / wysłać wiadomość do MBE poprzez formularze na stronie internetowej.

 

 

 1. b. aby zapewnić użytkownikowi żądane usługi, a dokładniej:

 

www.mbe.pl

www.mbe-franchising.pl

 • aby stworzyć swoje osobiste konto;
 • aby znaleźć centra MBE bliżej aktualnej lokalizacji użytkownika;
 • aby zarezerwować usługi dostawy produktów w wybranym przez użytkownika centrum MBE i przetwarzać płatności bezpośrednio do określonego centrum MBE powyżej, zarządzać potencjalnymi reklamacjami i komunikować się z użytkownikiem w powyższych sprawach (w tym przypadku dane osobowe użytkownika zostaną przesłane do wybranego centrum MBE). 
   
 • do skontaktowania się z personelem MBE w celu uzyskania odpowiednich informacji na temat sposobu rozpoczęcia działalności z MBE;
 • aby zarejestrować się na nasze seminaria, warsztaty, webinaria i wydarzenia.

 

c. do wysyłania użytkownikowi, za pomocą dowolnych środków komunikacji (faks, e-mail, wiadomość tekstowa, usługa przesyłania wiadomości multimedialnych, poczta papierowa, rozmowy telefoniczne wspomagane przez operatora), materiałów reklamowych i literatury o charakterze promocyjnym lub w każdym przypadku obejmującej komercyjne nakłanianie do korzystania z usług, produktów lub rabatów oferowanych przez Administratora, jak również do prowadzenia analiz i badań rynku oraz opracowywania powiązanych statystyk;
 

 

 1. przekazywać Dane osobowe do MBE Poland Sp. z o.o. (zwanej dalej "Grupą MBE") oraz do centrów MBE w celu wysyłania użytkownikowi, za pomocą dowolnych środków komunikacji (faks, poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe, wiadomości multimedialne, poczta papierowa, rozmowy telefoniczne wspomagane przez operatora), materiałów reklamowych o charakterze promocyjnym lub w każdym przypadku wiążących się z komercyjną akwizycją w zakresie usług, produktów lub rabatów oferowanych przez Grupę MBE i dane centrum MBE, jak również w celu przeprowadzenia analiz i badań rynku oraz opracowania związanych z tym statystyk.

 

Zebrane Dane osobowe mogą być również przetwarzane w kontekście wszelkich wydarzeń firmowych (sprzedaż firmy lub jednostek biznesowych), due diligence lub w przypadku obrony roszczenia prawnego i związanych z tym działań wstępnych.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika dla celów, o których mowa w Paragrafie 3, a. jest przeprowadzane w celu spełnienia żądania użytkownika i na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, który to interes jest nieuchronnie związany z jakością usług oferowanych przez jego Strony internetowe, z doświadczeniem interakcji użytkowników i w celu spełnienia ich oczekiwań. Jakakolwiek odmowa przekazania Danych Osobowych w celach określonych powyżej uniemożliwi przesłanie prośby o kontakt do Administratora i/lub wybranego centrum MBE.

 

Przetwarzanie Danych osobowych do celów, o których mowa w Paragrafie 3, b., jest konieczne w celu wykonania środków przedumownych i umownych przyjętych na żądanie użytkownika, gdy prosi on o usługi oferowane przez Strony internetowe. Jakakolwiek odmowa przekazania Danych Osobowych w celach określonych powyżej uniemożliwi korzystanie z powyższych usług.

 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów, o których mowa w paragrafie 3, c. i d., jest nieobowiązkowe i opiera się na dobrowolnej zgodzie użytkownika. Jakakolwiek odmowa przekazania Danych Osobowych dla celów określonych powyżej będzie miała wyłączne konsekwencje w postaci uniemożliwienia Administratorowi, Grupie MBE i/lub wybranemu ośrodkowi MBE wysyłania Państwu wiadomości reklamowych i promocyjnych, prowadzenia badań i ankiet rynku oraz opracowywania związanych z tym statystyk.

 

W przypadku przetwarzania w przypadku jakichkolwiek potencjalnych zdarzeń o charakterze firmowym (sprzedaż firmy lub jednostek biznesowych), due diligence lub w przypadku obrony roszczenia prawnego i związanych z nim działań przygotowawczych, przetwarzanie takie będzie prowadzone na podstawie uzasadnionych interesów Administratora w kontynuacji jego działalności handlowej oraz w celu ochrony jego praw.

 

 

 1.  Sposoby przetwarzania danych osobowych   

 

Przetwarzanie odbywać się będzie z pomocą zarówno zautomatyzowanych instrumentów, jak i na papierze odpowiednim do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych, co pozwoli na gromadzenie, konsultowanie, przechowywanie, zarządzanie, wyodrębnianie i przekazywanie Danych osobowych.

 

 

 1.  Odbiorcy danych osobowych

 

 

Dane osobowe zostaną ujawnione osobom upoważnionym do ich przetwarzania w ramach personelu Administratora.

Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora wyłącznie w celach wskazanych i, w razie potrzeby, następującym kategoriom podmiotów:

i) agentom lub współpracownikom Administratora, którzy znajdują się na terytorium Unii Europejskiej;

(ii) centrom MBE, które znajdują się w Polsce i które mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu realizacji żądanych usług i wszelkich działań pomocniczych (np. fakturowanie) oraz w celach marketingowych, w przypadku uzyskania stosownej zgody;

(iii) dostawcom usług w zakresie działań marketingowych;

(iv) spółki Grupy MBE, jak określono powyżej, w tym - na dzień niniejszego komunikatu o ochronie prywatności -– MBE Worldwide S.p.A., Jonathan & Assist S.r.l.; Eurocubia S.r.l.; DireFareStampare S.r.l., Forama S.r.l.; MBE Poland Sp. z o.o.

(v) konsultantom ds. księgowości, spraw administracyjnych, prawnych, podatkowych i finansowych;

(vi) w razie potrzeby, właściwym organom sądowym;

(vii) w razie potrzeby, administracji publicznej oraz organom nadzoru i kontroli.

 

Dane osobowe nie będą ujawniane publicznie.

Podmioty należące do wyżej wymienionych kategorii mogą działać, w zależności od przypadku, jako przetwarzający dane (i w tym przypadku otrzymają odpowiednie instrukcje od administratora) lub jako autonomiczni administratorzy danych. W tym ostatnim przypadku, dane osobowe będą przekazywane wyłącznie za wyraźną zgodą osób, których dane dotyczą, z wyjątkiem sytuacji, gdy przekazywanie danych jest obowiązkowe lub konieczne zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu realizacji celów, dla których zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest wymagana.

Administrator ma również prawo do przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy podlega specjalnym przepisom zgodnie z RODO i jest dokonywane wyłącznie w odniesieniu do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, na podstawie decyzji Komisji o odpowiednim stopniu ochrony lub w przypadku przyjęcia odpowiednich zabezpieczeń (w tym standardowych warunków umownych określonych przez Komisję Europejską), pod warunkiem, że osoby, których dane dotyczą, korzystają z egzekwowalnych praw i skutecznych środków prawnych.

 

 

 1. Pliki Cookies

 

Administrator może używać "cookies" w ramach Stron internetowych (tj. plików tekstowych wysyłanych i przechowywanych na twardym dysku użytkowników, które następnie są retransmitowane podczas następnej wizyty na tych samych Stronach internetowych), lub innych podobnych narzędzi w celu ułatwienia korzystania z usług zamówionych przez samego użytkownika, jak również gromadzenia informacji przez użytkownika, nawigacji Stron internetowych oraz wyborów i preferencji wyrażonych na temat produktów/usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną autoryzację i sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookies.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

 

 

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującym prawem, przez okres nieprzekraczający okresu niezbędnego do realizacji celów, dla których są przetwarzane.

Kryteria ustalania okresu przechowywania danych osobowych uwzględniają dopuszczalny okres przetwarzania oraz obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia praw i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w przypadku gdy stanowią one podstawę prawną przetwarzania.

 

Zgodnie z celami Sekcji 3, c. i d., Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące od momentu uzyskania stosownej zgody. Następnie dane osobowe będą usuwane, agregowane lub anonimizowane.

 

 

 1.  Prawa podmiotu danych

 

W każdej chwili będą Państwo mieli prawo do:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzyskania dostępu do danych osobowych zgodnie z Artykułem 15 RODO;
 2. uzyskania możliwości skorygowania niedokładnych danych osobowych dotyczących użytkownika lub, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, integracji niekompletnych Danych osobowych;
 3. usunięcia Państwa Danych Osobowych, jeżeli zastosowanie ma jedna z przesłanek określonych w Artykule 17 RODO;
 4. uzyskania ograniczenia w przetwarzaniu Państwa Danych osobowych, w przypadku gdy ma zastosowanie jeden z przypadków określonych w Artykule 18 RODO;
 5. sprzeciwiać się przetwarzaniu Państwa Danych osobowych na podstawie Państwa indywidualnego stanowiska, o ile ma to zastosowanie;
 6. odbioru w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie Danych osobowych dotyczących użytkownika i dostarczonych przez użytkownika, jak również przekazywania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, w przypadkach i w ramach limitów, o których mowa w Artykule 20 RODO, tam gdzie ma to zastosowanie.

 

Użytkownik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych (jeśli została udzielona) w dowolnym czasie, bez uszczerbku dla legalności przetwarzania w oparciu o jego zgodę przed jej wycofaniem. Użytkownik będzie miał możliwość zrezygnowania z marketingu za pośrednictwem poczty elektronicznej, klikając na odpowiedni link “zrezygnuj z subskrypcji".

Zgodnie z RODO Administrator nie może pobierać opłat za spełnienie któregokolwiek z wniosków, o których mowa w niniejszym ustępie, chyba że są one wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne i powtarzające się. W przypadku żądania więcej niż jednej kopii danych osobowych lub w przypadku nadmiernych lub nieuzasadnionych żądań, Administrator danych może: (i) pobierać uzasadnione opłaty, biorąc pod uwagę koszty administracyjne poniesione w celu realizacji wniosku; lub (ii) odmówić realizacji wniosku. W takich przypadkach Administrator poinformuje Państwa o kosztach przed realizacją wniosku. 

Administrator danych może poprosić o dalsze informacje przed realizacją wniosku, jeżeli musi zweryfikować tożsamość osoby, która go złożyła. 

Nie uchybiając żadnym administracyjnym lub prawnym środkom odwoławczym, mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru (dla Włoch: "Garante per la protezione dei dati personali"), jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://www.garanteprivacy.it/en/home_en

W każdym przypadku, Administrator jest zainteresowany poznaniem powodów skargi i żądań, abyś skorzystał z powyższych metod kontaktowych przed zwróceniem się do władz, w celu zapobiegania i rozstrzygania wszelkich sporów, polubownie i bezzwłocznie, z największym poszanowaniem, profesjonalizmem i dyskrecją.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przepisów zawartych w Artykułach od 15 do 22 RODO, kliknij na poniższy link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=it

 

 1.  Kontakty w celu korzystania z praw podmiotu danych oraz w celu uzyskania dalszych informacji

 

W odniesieniu do wykonywania swoich praw w związku z celami określonymi w Sekcji 3 powyżej i/lub w celu uzyskania wszelkiego rodzaju informacji, których mogą Państwo potrzebować odnośnie Administratora zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności, mogą Państwo wysłać pisemny komunikat na adres MBE Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A, lub e-mailem na adres biuro@mbe.pl.

 

 1. Zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności

 

Niniejsza informacja o polityce prywatności obowiązuje od daty wskazanej poniżej. Wskazanym jest regularnie monitorować niniejszą informację o polityce prywatności poprzez odwiedzanie Stron internetowych, aby być na bieżąco z wszelkimi przyszłymi zmianami.